Myynti- ja toimitusehdot

MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

Myynti- ja toimitusehdot yritysasiakkaille 22.5.2024 alkaen

1. Soveltamisala ja salassapito

Nämä myyntiehdot ovat voimassa 22.5.2024 alkaen toistaiseksi. Myyntiehtoja sovelletaan GreenEnergy Finland Oy:n (jäljempänä ”GEF”) ja yritysasiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) välisessä kaupassa ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Näitä myyntiehtoja ei sovelleta kuluttaja-asiakkaaseen, koska GEF ei käy kauppaa kuluttaja-asiakkaiden kanssa.

GEF:lla on oikeus muuttaa myyntiehtoja, jolloin päivitettyjä ehtoja sovelletaan niiden voimaantulon jälkeen tehtyihin tilauksiin. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat saatavissa GEF:in kotisivuilta osoitteesta www.gef.fi.

Ostaja hyväksyy nämä myyntiehdot tilaamalla ja/tai ostamalla tuotteita GEF:in verkkokaupassa tai muuten kirjallisesti tai hyväksymällä GEF:in tekemän tarjouksen. Osapuolia sitovan sopimuksen (jäljempänä ”sopimus”) syntymiseen sovelletaan kohdan 5 mukaisia ehtoja.

Ostaja ja GEF sitoutuvat olemaan paljastamatta toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden sisältämät tiedot sekä muut luottamuksellisiksi nimetyt tai muuten luonteeltaan luottamukselliset tiedot, ja olemaan ilmaisematta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille ilman toisen osapuolen antamaa kirjallista lupaa. Osapuolella on oikeus käyttää näitä tietoja ainoastaan sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

2. Verkkokaupan käyttöoikeudet

Verkkokaupan käyttöoikeuksien edellytyksenä on, että Ostajalle on avattu GEF:in tiliasiakkuus ja että asiakkuus on voimassa. Ostaja voi mahdollisen GEF:in myöntämän luottorajan puitteissa ostaa GEFin valikoimassa olevia tuotteita ja palveluja GEF:in verkkokaupasta. Mikäli tarjouksen summa ylittää Ostajalle määritellyn luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen.

Kirjautuessaan verkkokauppaan Ostaja luo itselleen valitsemalleen sähköpostille käyttäjätunnukset ja salasanan. Verkkokauppaan rekisteröityminen ja sen käyttö edellyttävät toimivaa sähköpostiosoitetta. Ostaja vastaa kaikista asiakasnumerollaan ja Ostajan käyttöön luovutetuilla verkkokaupan käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista.

Ostaja on vastuussa siitä, etteivät muut kuin ne henkilöt, joille Ostaja on antanut oikeuden käyttää GEF:in verkkokauppaa, käytä sille annettuja käyttäjätunnuksia. On Ostajan vastuulla huolehtia siitä, että GEF:in verkkokauppaa käyttävillä henkilöillä on siihen riittävä osaaminen ja tieto verkkokaupan ehdoista.

Ostajan vastuulla on ilmoittaa viipymättä GEF:ille käyttäjien muutoksista tai käyttäjätunnusten peruuttamisesta, kun käyttäjällä ei ole enää tilausvaltuuksia, esimerkiksi tehtävän vaihtumisen tai työsuhteen päättymisen vuoksi. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen info@gef.fi.

3. Hinnat

Hinnoittelun perustana käytetään tilauspäivänä voimassa olevia GEF:in verkkokaupan hintoja. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. GEF voi muuttaa hintoja vapaasti.

GEF perii rahti-, pakkaus- ja palvelumaksut voimassa olevan hinnastonsa mukaisina.

4. Verkkokauppaan liittyvä vastuunrajoitus

GEF ei takaa verkkokaupan keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa palvelun saatavuudesta. Verkkokaupan käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. GEF ei vastaa verkkokaupan käytön keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, liikevaihdon tai -voiton menetyksestä, vastuusta kolmannelle osapuolelle, tiedon menetyksestä taikka muusta kustannuksesta, vahingosta tai menetyksestä.

GEF ei vastaa epätäsmällisten tai virheellisten hinta- tai tuotetietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. GEF:illä ei ole velvollisuutta toimittaa asiakkaalle verkkokaupasta tilattua tuotetta, mikäli sen hintatieto on ollut virheellinen.

5. Tilausmenettely

Ellei GEF:in tekemässä tarjouksessa ole toisin mainittu, se on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Jos Ostajan tekemä tilaus ei ole teknisesti tai sisällöllisesti hyväksyttävä, GEF ilmoittaa siitä välittömästi Ostajalle. Ostajan tilaus tulee GEF:ia sitovaksi, kun GEF on käsitellyt tilauksen ja vahvistanut sen Ostajalle kirjallisesti.

Sitovan tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen on mahdollista vain GEF:in toimesta. Mikäli Ostaja haluaa muuttaa tilaustaan tai perua sen, tulee tämän olla GEF:iin yhteydessä ja GEF selvittää, ovatko muutokset tilaukseen tai tilauksen peruminen mahdollisia.

GEF:illa on oikeus muuttaa tilausta tai peruuttaa sitova tilaus, mikäli GEF havaitsee, että sillä on erääntyneitä saatavia Ostajalta tai Ostajalle myönnetty luottoraja on ylitetty tai uhkaa ylittyä. GEF:illa on oikeus vetäytyä tarjouksesta, jos tuotteiden saatavuus on heikentynyt tai hinnat muuttuvat merkittävästi tarjouksen antamisen jälkeen.

6. Toimitusehdot

Kotimaan kaupassa GEF järjestää tuotteiden toimituksen, ellei toisin ole sovittu.

Toimituksella on jättölupa, ellei Ostaja toisin ilmoita. Toimituksesta ilmoitetaan tekstiviestillä ja lähetys jätetään vastaanottajan pihalle jakeluautolla saavutettavissa olevaan paikkaan. Toimituksesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan Ostajalta GEF:in palveluhinnaston mukaisesti. Mikäli tuotteen kuormasta purkaminen edellyttää tavanomaisesta poikkeavia nostolaitteita, Ostaja huolehtii tästä omalla kustannuksellaan. Ostajan on ilmoitettava GEF:ille, jos kuljetusta ei vastaanotto-olosuhteiden osalta voida suorittaa GEF:in ilmoittamalla tavalla. Mikäli tavara on vaurioitunut kuljetuksessa, Ostajan on palautuksen sijaan toimitettava asianmukainen reklamaatio GEF:ille kohdan 9 mukaisesti.

Tavaroiden toimitusehto on DAP Manner-Suomi (Incoterms 2020), jos ei ole muuta sovittu.

Noutotilauksen ollessa kyseessä Ostajalla on velvollisuus noutaa tavarat sovittuna päivänä. GEF:illa on oikeus purkaa kauppa, mikäli Ostaja ei ole noutanut tavaroita 14 päivän kuluessa GEF:in antamasta ilmoituksesta. Mikäli Ostaja on maksanut GEF:ille kauppahinnan, GEF suorittaa Ostajalle kohdassa 11 kuvatun hyvityksen.

7. Toimitusaika

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, kun tilaus on tullut GEF:ia sitovaksi kohdan 5 mukaisesti. Poikkeuksellisen suurista toimituseristä ja ulkomaan kuljetuksista on sovittava tapauskohtaisesti erikseen.

GEF:in ja Ostajan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli tavaran toimittamista tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Samalla on ilmoitettava viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimitusaika. Mikäli viivästys johtuu GEF:in tuottamuksesta, Ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen tai sen osan arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta. Vaatimus vahingonkorvauksesta tulee esittää 7 arkipäivän kuluessa tuotteen tosiasiallisesta toimituspäivästä. GEF:illa ei ole muuta tai laajempaa vastuuta toimituksen viivästyksestä eikä sen aiheuttamista vahingoista. GEF ei myöskään ole vastuussa viivästyksestä, jos viivästys johtuu GEF:in tavarantoimittajasta.

Muista kuin toimittajasta tai kuljetusyhtiöstä johtuvista syistä aiheutuvat ylimääräiset kuljetus- ja varastointikustannukset laskutetaan Ostajalta. Kustannuksia syntyy esimerkiksi, jos vastaanottaja ei pysty ottamaan toimitusta vastaan. Kustannuksia muodostuu tällöin turhasta jakelukäynnistä, säilytyksestä ja uudelleenjakelusta.

8. Kauppahinnan suorittaminen

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se 14 päivää toimituspäivästä. Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut GEF:in tilille. Laskua maksaessa tulee käyttää laskulle merkittyä viitetietoa.

Mikäli toimitus tai lasku on joiltain osin virheellinen, tulee ennen eräpäivää olla GEF:iin yhteydessä asian selvittämiseksi. Lasku on kuitenkin virheettömältä osaltaan maksettava eräpäivänä. Ellei Ostaja suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, GEF:illa on oikeus periä voimassa olevaa korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa sekä perimiskulut.

Omistusoikeus tavaraan siirtyy Ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu. GEF on oikeutettu ottamaan takaisin haltuunsa tavarat, joiden kauppahinta on erääntynyt, eikä kauppahintaa ole eräpäivään mennessä kokonaisuudessaan suoritettu, ellei pakottavasta lainsäädännöstä toisin johdu.

GEF:illa on oikeus kieltäytyä toimituksista tai vaatia etumaksua tai muuta vakuutta, mikäli Ostaja ei ole maksanut GEF:in laskuja eräpäivään mennessä, tai GEF:llä on joku muu syy epäillä, että kauppahinnan maksu tulisi viivästymään tai tulisi jäämään osittain tai kokonaan suorittamatta. GEF:illä on oikeus purkaa kaikki Ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos Ostaja haetaan konkurssiin tai jos Ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön.

9. Tavaran luovutus ja tarkastaminen

Tavaran mukana toimitetaan lähetyslista. Ostajan on tavaran luovutuksen yhteydessä tarkastettava huolellisesti, että toimitus vastaa lähetyslistaa ja on ulkoisesti vahingoittumaton. Ostajan on vielä erityisen huolellisesti tarkastettava tavaran virheettömyys ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista.

Mikäli tavarassa tai lähetyksessä havaitaan virhe, on Ostajan kirjallisesti reklamoitava GEF:ille virheestä tai puutteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu. Suoraan kuluttaja-asiakkaille toimituissa lähetyksissä reklamointiaika piilevistä vaurioista on 14 päivää siitä hetkestä, kun tavara on luovutettu. GEF suosittelee vaurion syyn kohdentamiseksi/todentamiseksi ottamaan lähetyksestä kuvia tai videokuvaa ennen lähetyksen purkamista. Kuva/kuvat tai video vaurioituneesta tavarasta ovat edellytyksiä hyvityksen saamiselle.

Toimitetussa tavarassa olevat näkyvät vauriot on reklamoitava rahdinkuljettajalle välittömästi sitä vastaanotettaessa, sekä ilmoitettava GEF:ille, joka reklamoi rahdinkuljetusyhtiölle. Vauriot on kirjattava rahtikirjalle.

10. Takuu

Myydyllä tuotteella on sen valmistajan ehtojen mukainen takuu ja takuuaika. GEF ei myönnä tuotteelle laajempaa tai pidempää takuuta kuin mitä valmistaja myöntää, ellei tästä ole sovittu kirjallisesti erikseen. Takuuehdot ovat Ostajan saatavilla GEF:in verkkokaupassa. Ne sisältyvät myös tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin. GEF ei vastaa valmistajan takuuehtojen täyttämisestä. Ostaja on velvollinen perehtymään niihin etukäteen ja hyväksyy ne tekemällä tilauksen.

Ellei valmistajan takuuta ole annettu, GEF vastaa 12 kuukauden ajan toimituspäivästä siitä, että tuote on olennaisilta ominaisuuksiltaan GEF:in tarjouksessa, verkkokaupassa, tai tilausvahvistuksessa ilmoitettujen tietojen mukainen. Takuu ei koske tuotteiden normaalia kulumista tai muita kulutustuotteita, joiden normaali käyttöikä on takuuaikaa lyhyempi. Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti tuotteelle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja sitä koskevien asennus-, varastointi-, käyttö-, huolto- ym. ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Ostajan tulee toimittaa GEF:in pyynnöstä virheellinen ja/tai viallinen tuote tai osa GEF:ille. Tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa.

Ostajan on esitettävä takuuseen perustuva vaatimus GEF:ille kirjallisesti takuuaikana välittömästi, kun vika on ilmennyt. GEF:illa on valintansa mukaan oikeus korjata tai vaihtaa virheellinen tai puutteellinen tuote tai antaa alennusta tuotteen hinnasta. GEF:illa ei ole muuta tai laajempaa vastuuta tuotteiden virheistä ja puutteista eikä niiden aiheuttamista vahingoista.

11. Palautukset

Ostajan on tehtävä mahdolliset huomautukset 7 päivän kuluessa tavaran toimituksesta. Ilmoituksessa tulee mainita GEF:in tilausnumero. Palautuksesta on aina sovittava ennalta GEF:in asiakaspalvelun kanssa. Tavara on palautettava kuten on sovittu GEF:in kanssa, tavaran toimittaneeseen GEF:in varastoon. Palautettavien tavaroiden on varastolle palautuessaan oltava alkuperäispakkauksissaan ja myyntikelpoisia.

Ostaja vastaa tuotteen asianmukaisesta ja kuljetuksen kestävästä pakkaamisesta sekä palautuksesta toimittaneelle varastolle ja palautusrahdin maksamisesta.

Palautukseen on liitettävä lähetysluettelo palautettavasta tavarasta, josta tulee jokaisen toimituserän osalta ilmetä:
• kenen kanssa asiasta on sovittu
• palautuksen syy
• oikea tavaranimike ja -määrä
• GEF:in tilausnumero tai laskunumero

Mikäli palautus ei johdu GEF:in virheestä, GEF hyvittää vain sellaisenaan myyntikelpoiset, alkuperäisessä pakkauksessa olevat tavarat. Hyvityksen määrä on Ostajalta laskutettu hinta vähennettynä 25 %:lla, pienin maksettava hyvitys on 30 euroa.

Erikseen Ostajaa varten hankitun tavaran tai Ostajaa varten mitatun määrämittaisen kaapelin GEF ottaa palautuksena vastaan vain, jos toimitus ei vastaa tilausta ja virhettä ei voi korjata. Ilman sopimista palautettuja tai myyntikelvottomaksi todettuja tavaroita ei voida hyvittää.

12. Kuluttajat

Ostaja on tietoinen ja ymmärtää, että osa GEF:in sähkötarvikkeista ja tuotteista on sellaisia, jotka saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

Mikäli Ostaja myy GEF:ilta ostamiaan sähkötarvikkeita tai tuotteita kuluttajille, Ostajan on huolellisesti varmistuttava siitä, että markkinoinnissa ja muuten ennen kaupantekoa sähkötarvikkeesta ja -tuotteesta on annettu riittävät ja tarpeelliset tiedot ja ohjeet kuluttajalle kulloinkin voimassa olevan Kuluttajansuojalain mukaisesti. Ehtojen ja ohjeiden on oltava sellaisessa muodossa, että kuluttaja voi vaikeuksitta käyttää tuotteita. Tämä kuluttajakauppaa koskeva vaatimus koskee sekä verkkokauppaa että muuta kauppaa Ostajan toimipisteestä tai muutoin Ostajan välityksellä. Tämän kohdan ja sen mukaisten velvoitteiden laiminlyöntiä pidetään kohdan 14 mukaisena olennaisena sopimusrikkomuksena.

13. Ylivoimainen este

GEF ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sopimuksen täyttämiselle ilmenee este, johon GEF ei voi vaikuttaa, kuten luonnonmullistus, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, pandemia, epidemia, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen tai muu sellainen este, joka estää sopimuksen täyttämisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi. GEF:illa on tällaisessa tilanteessa oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.

GEF:in on ilmoitettava Ostajalle tässä kohdassa tarkoitetusta esteestä ja sen päättymisestä kirjallisesti viipymättä.

14. Sopimuksen purkaminen ja korvausvastuu

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen kirjallisesti päättymään välittömästi toisen osapuolen konkurssin, selvitystilan, yrityssaneerauksen, maksukyvyttömyyden taikka muun maksukyvyttömyyteen rinnastettavan syyn vuoksi sekä toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, jos toinen osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen. Jos Ostaja purkaa Sopimuksen GEF:in vastuulla olevasta syystä, GEF korvaa sopimusrikkomuksensa Ostajalle aiheuttamat välittömät vahingot, kuitenkin niin, että GEF:in korvausvastuun enimmäismäärä on summa, joka vastaa 10 % sopimuksen mukaisten tavaroiden kokonaiskauppahinnasta. Kumpikaan osapuoli ei ole missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tuotantotappioista, saamatta jääneestä tulosta tai odotetusta säästöstä.

Ostajalla on milloin tahansa oikeus pienentää luottorajaansa tai irtisanoa asiakastiliä koskeva sopimus. Katsoessaan etujensa voivan vaarantua GEF:illa on myös oikeus vapaasti harkintansa mukaan muuttaa luottorajaa tai irtisanoa asiakastiliä koskeva sopimus.

Ostaja vastaa verkkokaupassa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta. GEF ei vastaa Ostajan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista.

GEF vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamista henkilö- ja/tai esinevahingoista tuotevastuulain mukaisesti. GEF ei vastaa muusta tuotteen aiheuttamasta vahingosta. Mikäli Ostaja on laiminlyönyt sille kohdassa 12 asetetut velvoitteet, Ostaja vastaa täysimääräisesti kuluttajille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja korvauksista. Mikäli GEF joutuu maksamaan kuluttajille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja tai korvauksia, sitoutuu Ostaja korvaamaan ne yhtäläisesti ja täysimääräisesti GEF:ille. Ostajalla on ristiriitatilanteessa näyttövelvollisuus siitä, että kohdan 12 mukaiset velvoitteet on asianmukaisesti huolehdittu ja täytetty.

15. Muutokset sopimukseen

Kaikki muutokset sopimukseen on tehtävä tai vahvistettava kirjallisesti.

16. Alihankkijat

GEF:illa on oikeus käyttää alihankkijoita sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. GEF vastaa Ostajaa kohtaan alihankkijoidensa suorituksesta kuin omastaan.

17. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

GEF:in ja Ostajan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Kun kanteen arvo on yli 10.000 euroa, on sopijaosapuolella oikeus saattaa riita lopullisesti ratkaistavaksi Helsingissä kokoontuvassa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. GEF:illa on kuitenkin aina oikeus periä kauppahintasaatavansa yleisessä alioikeudessa.

18. Lojaliteettivelvollisuus

Osapuolen tulee toiminnassaan ottaa huomioon toisen osapuolen etu, eikä osapuoli saa esimerkiksi toiminnallaan, puheillaan tai kirjoituksillaan vahingoittaa toisen osapuolen mainetta, jälleenmyyjäsuhteita tai aiheuttaa taloudellista vahinkoa toiselle osapuolelle.